SPD Kreisverband Schleswig-Flensburg

Sozial. Gerecht. Vor Ort

Die Ortsvereine

Die Ortsvereine im Kreis Schleswig-Flensburg

SPD Arnis, sie­he SPD-Kap­peln-Land

SPD Ber­gen­hu­sen, Ingo Brü­ning, An de Hang 13  http://www.spd-net-sh.de/sl/bergenhusen

SPD Bök­lund, Ste­fan Plag­ge, 04623–187766

SPD Boren, sie­he SPD Stein­feld-Uls­nis

SPD Borg­we­del, Hans-Hein­rich Bram­mer, 04354–1241

SPD Bus­dorf, Mar­co Bíbow, 04621 34841, m.bibow(a)versanet.de, http://www.spd-busdorf.de

SPD Dan­ne­werk, Ger­hard Schulz, http://www.spd-dannewerk.de

SPD Dol­ler­up-Wes­ter­holz, Her­mann Jacob­sen, hermann-jacobsen@t-online.de

SPD Egge­bek, Dirk Ped­ding­haus, 04625/181208, peddi(at)t-online.de

SPD Ekenis, sie­he SPD Stein­feld-Uls­nis Stütz­punkt­lei­ter Ekenis: Hans Chris­ti­an Green, 04641/1570 spd(at)ekenis.de.

SPD Erfde, Jörg Zim­mer­mann, 04333/698. Zimmermann-Erfde(at)t-online.de, http://www.spd-net-sh.de/sl/erfde

SPD Fahr­dorf, Vol­ker Knoll,  Volker.Knoll(at)spd-fahrdorf.de, http://www.spd-fahrdorf.de

SPD Gel­ting, Jür­gen Klose,04643/186786 http://www.spd-net-sh.de/sl/gelting/

SPD Glücks­burg, Tom Wan­ner, https://www.spd-gluecksburg.de/

SPD Gro­ßen­wie­he-Lin­de­witt, Burk­hard Luc­k­ow, 04604/987390, burkhard.luckow(at)t-online.de, http://www.spd-net-sh.de/sl/grossenwiehe-lindewitt/

SPD Groß­solt-Frei­en­will, Jörg Dam­berg, Stil­ler Win­kel 3, 24991 Frei­en­will, http://www.spd-net-sh.de/sl/freienwill/

SPD Grund­hof, Hans-Chris­ti­an Deu­bach, hdeubach@t-online.de

SPD Han­de­witt, Andrè Wölm, Andre-Woelm@gmx.de, http://www.spd-net-sh.de/sl/handewitt/

SPD Har­ris­lee, Ulla Bahn­sen   An der Mari­en­höl­zung 2, 24955 Har­ris­lee. http://www.spd-harrislee.de

SPD Has­sel­berg, Ingo Det­lef­sen,  ingo.detlefsen(at)online.de , http://www.spd-net-sh.de/sl/hasselberg

SPD Hürup, Gerd Stehr, Wald­weg 2, 24975 Hürup, 04634/ 936100 info(at)gerdstehr.de, http://www.spd-net-sh.de/sl/huerup

SPD Hus­by, Burk­hard Gehr­ling, 04634 — 9800  http://spd.husby.de/

SPD Idstedt, Peter Voß, http://www.idstedterspd.de/

SPD Jübek, Anna Schlos­ser-Kei­chel, 04625/7800, weissblau(at)t-online.de

SPD Kap­peln, Jür­gen Strahl, 04642 — 1560   http://www.spd-net-sh.de/sl/kappeln

SPD Kap­peln Land, Tho­mas Roemer, 04642/920882, ThRoemer(at)t-online.de

SPD Kropp, Bir­t­he Her­rig, 04624/451869, birte.herrig@hotmail.de, http://www.spd-kropp.de

SPD Lang­bal­lig,  Kers­tin Han­sen, Lai­kier 3, 24977 Lang­bal­lig

SPD Lang­stedt, Sven San­der, Keel­be­ker Weg 6, 24852 Lang­stedt

SPD Maas­büll, Udo Zacha­ri­as, 04634 — 1533.

SPD Maas­holm, Kay-Uwe And­re­sen, 04642/6382, andresen(at)maasholm.de

SPD Medel­by, s. SPD östl.Karrheide-Medelby

SPD Mit­tel­an­geln, Wolf­gang Schwenn­sen, Tel. 04633/8623, E-Mail
w-schwennsen(a)web.de ;  http://www.spd-net-sh.de/sl/mittelangeln/

SPD Mohr­kirch, Karin Schä­fing, Tele­fon 04646/439 http://www.spd-net-sh.de/sl/mohrkirch

SPD Munk­bra­rup   s. SPD Wees              http://www.spd-wees.de

SPD Neu­be­rend, Inge Hethey, 04621/5883, inge.hethey(at)spd-neuberend.de, http://www.spd-neuberend.de

SPD Nor­der­bra­rup, Wolf-Rüdi­ger Gramm, 04641/8413, wgramm(at)onlinehome.de

SPD Nübel, Jür­gen Augus­tin, 04621/5666

SPD Östl.-Karrh.-Medelby, Rein­hard Röll, 04605/541,  r-roell(at)t-online.de

SPD Pom­mer­by, Gert Nagel, 04643/2644

SPD Satrup, Wolf­gang Schwenn­sen, 04633/8623

SPD Schaal­by, Kars­ten Stüh­mer, 04622/180946, karstenstuehmer(at)web.de

SPD Schaf­flund, Hed­wig Hüb­ner, 04639/781631

SPD Scheg­ge­rott, sie­he SPD Nor­der­bra­rup

SPD Schles­wig, Jan-Hen­rik Vogt, 04621/382849 , h.vogt(at)email.de, http://www.spd-schleswig.de

SPD Schu­by, Petra Schul­ze, 04621/304918, p.schulze(at)spd-schuby.de, http://www.spd-net-sh.de/sl/schuby

SPD Sil­ber­stedt, Finn-Ole Höp­ner, Finn-Ole.Hoepner@gmx.de, http://www.spd-net-sh.de/sl/silberstedt

SPD Sörup, Gün­ter Nis­sen, 04635/1337

SPD Sta­pel, Jörg Holm, 0171/3113745, http://www.spd-net-sh.de/sl/stapel

SPD Stein­berg­kir­che, Kirs­ten Jor­dt, 04643/1867677, ottoundkirstenschmallenberg@t-online.de, Kop­pel­heck 12 A, 24395 Nies­grau

SPD Stein­feld-Uls­nis, Anne Mar­xen, http://www.spd-net-sh.de/sl/steinfeld-ulsnis/

SPD Ste­r­up-Esgrus, Johan­nes Vol­pert, 04637 — 9646020,  http://www.spd-net-sh.de/sl/sterup-esgrus

SPD Stolk, Jens Gün­ther, guentherjens1@t-online.de

SPD Strux­dorf, Dirk Dmoch, Aru­per Str. 22, 24891 Strux­dorf, info@alien-electronic.de

SPD Süd­er­bra­rup, Ralf Wro­bel, 04641/27 09,  wrobel-brebel(at)t-online.de, http://www.spd-net-sh.de/sl/suederbrarup

SPD Süd­er­sta­pel, s. Sta­pel

SPD Taar­stedt, Tho­mas Hart­wig, Hartwig-Thomas@gmx.de

SPD Tarp, Bernd Som­mer, 04638/1454 http://www.spd-net-sh.de/sl/tarp

SPD Tolk, Hol­ger Bött­cher, Bök­watt 5, 24894 Tolk

SPD Treia, Han­na Han­sen, 04626/1341, http://www.spd-net-sh.de/sl/treia

SPD Uls­nis s. Stein­feld-Uls­nis

SPD Wagers­rott, Jon­ny Neve, 04641/2894

SPD Wan­de­r­up, Ingo Obst       www.spd-wanderup.de

SPD Wees-Munk­bra­rup, Joa­chim Pahl, Joachim.Pahl@t-online.de, http://www.spd-wees.de

SPD Wohl­de, Udo Möl­ler, 04885/779, http://www.spd-net-sh.de/sl/wohlde